Summary

Mā te kimi ka kite, Mā te kite ka mōhio, Mā te mōhio ka mārama Seek and discover. Discover and know. Know and become enlightened

Read More